Looking to buy an Epherium katana or salvaged Epherium katana. Pm price either through the forums or mail my Ollo toon, Moghrail.

- Arv/Mog